หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลรวมคะแนนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
       
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน - ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
      ปกหน้า

ประกาศผลเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีทอกผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตามโครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคณะ
โครงการต้นกล้าวิศวกรสังคม พัฒนาทักษะเด็กเยาวชนไทย สู่ผู้นำศตวรรษ ที่ 20 ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดย ครูกฤษณา ทิมสี
<<วิจัยในชั้นเรียน>> 


รายงานผลการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>

 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ข่าว สพม.41
 


ข่าวการศึกษา