หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
                        
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
      รายละเอียด ใบสมัคร      
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศผลเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีทอกผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตามโครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคณะ
โครงการต้นกล้าวิศวกรสังคม พัฒนาทักษะเด็กเยาวชนไทย สู่ผู้นำศตวรรษ ที่ 20 ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

รายงานผลการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย กมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>

 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ข่าว สพม.41
 


ข่าวการศึกษา