หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
                        
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
      รายละเอียด ใบสมัคร      
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 
      การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
     

รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมขบวนแห่กระทงกับตำบลวังควง วันที่ 2 ต.ค. 2560
พิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 พ.ย. 2559
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีการศึกษา 2559
แห่เทียนจำนำพรรษา 15 ก.ค. 2559

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

รายงานผลการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย กมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ ระบบจำนวนเต็ม
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย ครูนิพนธ์ ทองหล่อ
<<บทคัดย่อ>>
<<คำนำ>>
<<จำนวนเต็ม>>การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
 <<บทคัดย่อ>>
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ 
ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค CIRC
 <<บทคัดย่อ>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูกฤษณา  ทิมสี
 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
 

>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 ก.ค. 58 - 11 ส.ค. 58

>> สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสังคม ห้องจริยธรรม ห้องอาเซียน ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสมุด

 


ข่าวการศึกษา
 

ข่าวนวัตกรรม